Program

Náš výchovný přístup vychází z principu RESPEKT K DRUHÉMU (K DÍTĚTI) = BÝT RESPEKTOVÁN.

Náš program je ucelený a poskytuje rozvoj nejen dětem jesličkového věku, ale i tříleťákům a čtyřleťákům. Menší děti mají jednodušší činnosti a od starších se učí trpělivosti nebo je napodobují. Naopak starší děti pomáhají menším a učí se ohleduplnosti. Program je rozdělen do tématických celků - barvy podzimu, moje rodina, zvířátka na farmě, Den země, povolání atd. Abychom si témata přiblížili, jdeme navštívit knihkupectví s dětskou literaturou, když je měsíc knihy. Vánoční advent si zpestříme tím, že pozveme studenty z hudebního gymnázia, aby dětem zahráli koledy. Zaměřujeme se na tři základní oblasti:

1. Motorická oblast

V předškolním věku se dítě učí koordinovat činnost jemných svalů ruky, učí se souhře oka a ruky. Je to velmi důležité pro pozdější práci ve škole. Ve školce dětem proto denně poskytujeme dostatek příležitostí.

 • Motorická práce – lepení, stříhání, modelování, přesýpání, přelévání, vytrhávání z papíru, navlékání, skládání papíru
 • Senzomotorika – propojení slyšení a vidění s pohybem (např. provlékání provázku podle vzoru, tleskání na dané slovo při poslechu textu apod.)
 • Grafomotorika – cviky na uvolnění ruky, kreslení základních grafomotorických prvků
 • Hrubá motorika – skákání snožmo, stoj na jedné noze, lezení, plazení, přejít překážky, chytání a házení míče, běhání s lehkým předmětem v rukou, na znamení střídat běh a chůzi, dřep s rovnými zády, válet po zemi váleček chodidlem nohy a další
 • Jemná motorika – např. roztažení prstů na obou rukách stejně, hra na piáno prsty na stole apod.

 

2. Zraková, sluchová a poznávací oblast

Běhat, skákat se dítě naučí poměrně samostatně, má-li dostatek možností ke cvičení. Jinak je tomu s rozvíjením řeči, protože tyto schopnosti závistí do značné míry na rodičích a na jiných dospělých. Dítě předškolního věku vnímá předměty kolem sebe ještě celostně, to znamená, že nevěnuje zvláštní pozornost částem a podrobnostem, pokud ovšem některá část neupoutá jeho pozornost něčím nápadným. A to je úkolem naší výchovy, aby se dítě naučilo všímat detailů.

 • Trénování paměti, pozornosti, řeči (říkanky, básničky, písničky, vyprávění jednoduššího příběhu, vyjádření myšlenky, otázky)
 • Rozlišování podobných předmětů, rozeznání rozdílů, skládání tvarů z několika částí podle předlohy i fantazie, doplnění chybějící části
 • Vyhledání konkrétních věcí na obrázku, rozlišení tvarů na odlišném pozadí
 • Rozlišení barev, tvarů, třídění věcí podle velikosti nebo tvaru
 • Početní vztahy – základem pro utváření matematických jevů je porovnávání
 • Orientace v čase – činnosti dle ročního období, dále ráno, odpoledne a večer
 • Přírodní prostředí – čím se živí zvířátka, jak se pohybují, jaké zvuky vydávají, druhy ovoce a zeleniny, poznávání stromů, počasí
 • Vědomosti (vím jak se jmenuji, kolik je mi let, chápu běžné jevy a souvislosti apod.)

 

3. Sociální oblast

Aby se dítě naučilo žít se svými spolužáky, musí mít dostatek příležitostí pro styk s ostatními dětmi v předškolním věku. Setkáváním s jinými dětmi dítě získává zkušenosti ve společných hrách a učí se kázni. Děti, které po delší dobu navštěvovaly jesle a školku, bývají na život v dětském kolektivu dobře připraveny. Lépe si hrají ve skupinkách, navzájem si půjčují hračky, nebojí se, když jsou osloveny.

 • Dodržování základních pravidel společenského chování – vzájemné ohledy, pozdravit, oslovit, požádat, vyjádřit souhlas a nesouhlas
 • Udržování očního kontaktu
 • Udržování pořádku – uklidit hračky
 • Samostatnost, odpoutání od rodiny
 • Zapojení se mezi ostatní
 • Částečné zvládání emocí – nereagovat křikem a pláčem, unesení okamžitě nesplněného přání
 • Uznání autority

Program zabezpečuje dodržování denního režimu, do kterého patří střídání aktivit a odpočinku, zdravé stravování, pitný režim a pobyt dětí venku. Nabízíme navíc kratší bloky dopoledních kroužků:

 • Jóga (jednou týdně) – hravé seznamování s dechovým cvičením a jednoduchými pozicemi. Cvičení obsahuje také dynamičtější prvky jako je opičí dráha nebo Vítkův chodník pro posílení plosek nohou.
 • Angličtina (úterý nebo čtvrtky) - pravidelná výuka s rodilými mluvčími/studenty ze zahraničí zážitkovou formou pomocí písniček a říkadel

Děti potřebují pobyt venku, a tak po svačince následuje pravidelná procházka v okolí nebo na hlídané multifunkční dětské hřiště. V zimním odbobí posilujeme jedenkrát týdně imunitu v solné jeskyni a na jaře chodíme s tříletými dětmi na kurz plavání.

PIDIDOMEK - soukromá školka a jesle Praha se nachází v centru na Novém Městě, díky tomu můžeme navštívit spoustu zajímavých míst - Národní muzeum, zrcadlové bludiště, Jindřišskou věž, Jeruzalémskou synagogu, Žofín s historickým vláčkem a další. 

Rozvrh dne:

 • 7:45 - 9:00 příchod a vítání dětí, ranní hry a povídání si v kruhu
 • 9:00 - 10:00 společný kruh, montessori dílničky, cvičení, tvoření, angličtina, zpívání
 • 10:00 - 10:30 dopolední svačinka
 • 10:30 - 11:30 procházka
 • 11:30 - 12:30 zdravý oběd od Bioney
 • 12:30 - 14:30 odpočinek
 • 15:00 - 15:30 odpolední svačinka
 • 15:30 - 17:00 hry nebo pobyt na dvorku
 • 17:00 - 17:30 vyzvedávání dětí