Charakteristika vzdělávacího programu

Naše mise:


„Pididomek doplňuje rodinnou výchovu poskytováním vzdělávání s respektujícím přístupem. Dáváme dětem základ do života a pro další vzdělávání. Podporujeme v dětech samostatnost a zdravé sebevědomí.“


Vzdělávací program je utvořen na základě státem vymezeného rámcového vzdělávacího programu. Zaměřuje se na všechny oblasti rozvoje dítěte s cílem osvojit v dítěti základy hodnot, na nichž je naše společnost založena a rozvíjet osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící ve svém okolí. Dítě by mělo získat klíčové kompetence potřebné k učení, řešení problému, komunikaci a sociálním a personálním vztahům.  

Cílem vzdělávacího programu je:

 • osvojení hygienických návyků a kulturních a společenských hodnot
 • získání zkušeností, poznatků a prožitků o světě a okolí
 • utváření sebevědomí, samostatnosti a posílení vůle
 • respektování pravidel i ostatních v kolektivu
 • umění vyjádřit a pojmenovat své pocity
 • rozvíjí myšlení, uvažování, paměti, tvořivosti
 • trénování trpělivosti, pozornosti, grafomotoriky, hrubé a jemné motoriky

 

Klíčové oblasti vzdělávání jsou:

 1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)
 2. Dítě a jeho psychika (oblast řečová, duševní a psychická)
 3. Dítě a ten druhý (interpersonální oblast)
 4. Dítě a společnost (socio-kulturní oblast)
 5. Dítě a svět (environmentální oblast)


Všechny činnosti jsou provázané, přizpůsobené věku dětí, a navazují na integrované bloky. Důležitá je motivace dětí k činnostem, připravené prostředí a učení hrou. Ve vzdělávacím programu se kombinují metody slovního, názorného a prožitkového učení s tím že, výchovně vzdělávací cíl je při volbě metody určující. Uplatňujeme individuální, skupinovou i frontální formu výuky. Aktivity jsou vyvážené, zahrnují čas na řízené i spontánní činnosti.  


Filozofie výchovy vychází z přístupu respektovat a být respektován, který podporuje zdravé sebevědomí a stanovuje hranice respektující partnerskou formou. Pididomek nabízí podnětné, obsahově bohaté prostředí, které umožňuje projevovat se a zaměstnat se přirozeným způsobem. Důležitou součástí jsou společné rituály jako např. ranní elipsa, společné oslavy narozenin, týdenní služba, společné akce s rodiči apod. Vzdělávací program doplňují montessori prvky a činnosti zaměřené na rozvoj praktického života a matematiky. Vzdělávání je vázáno k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Důraz je kladen i na to, aby dětí získaly základy angličtiny formou pravidelných krátkých bloků angličtiny hravou formou.  


V Pididomku se prosazují principy rovnosti šancí, multikulturality, evropské dimenze, demokratičnosti a zaměstnatelnosti.