Zacházení s majetkem školy

  • Vedeme děti k ohleduplnému a šetrnému zacházení s hračkami, didaktickými pomůckami a knihami. Všichni zaměstnanci školy jsou příkladem dětem – svým postojem k majetku školy.
  • Pozornost věnujeme dodržování společně dohodnutých pravidel společného soužití, která zahrnují také šetrné zacházení s veškerým vybavením mateřské školy.
  • V případě poškození majetku MŠ ze strany dětí může učitelka po domluvě se zákonnými zástupci sjednat opravu nebo náhradu.
  • Děti si mohou nosit své osobní hračky za předpokladu, že splňují bezpečnostní podmínky a se souhlasem učitelky.
  • Zákonný zástupce bere na vědomí možnost ztráty nebo poškození přinesené hračky, bez nároku náhrady.
  • Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce školy.
  • Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu.