Bezpečnost a ochrana zdraví

  • Za bezpečnost dětí zodpovídají po celou dobu jejich pobytu v mateřské škole učitelky, a to od doby jejich převzetí od zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby jejich předání zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě.
  • Škola zajistí pojištění dětí proti úrazu u pojišťovny. V případě úrazu, rodiče obdrží od ředitelky školy formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění se vztahuje na všechny akce, které mateřská škola pořádá.
  • Učitelky můžou v odůvodněných případech dítě odmítnout např. jeví-li dítě známky onemocnění. Pokud by mělo dítě zlomeninu, může být přijato pouze s doporučením lékaře.
  • Do mateřské školy není žádoucí přinášet cenné věci.
  • Zvýšenou pozornost věnujeme vytváření základů zdravých životních návyků a postojů u dětí.
  • Vzdělávací obsah ŠVP zahrnuje integrované bloky, které cíleně směřují k prevenci před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace.
  • Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití. Jejich respektováním předcházíme projevům nepřátelství či násilí.
  • Děti jsou pravidelně poučovány o bezpečnosti.
  • Cizím osobám je zakázáno pohybovat se v prostorách školy bez doprovodu pracovníků MŠ. Návštěvy jsou povinny přihlásit se u zaměstnanců školy.
  • V době konání akce v areálu školy včetně hřiště, jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat zásady pro zajištění bezpečnosti. Rodiče dbají na bezpečnost svých dětí, tedy i jejich mladších sourozenců. Stejná zásada platí při vyzvedávání dětí rodiči na školním hřišti, v šatnách a na chodbách.