Mateřská škola Pididomek Praha

logolink OP PPR

Podporujeme začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem. Díky projektu Foreigner Friendly Pididomek CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001635 můžeme podpořit vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem službami dvojjazyčného asistenta. Nabízíme projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity. Podporujeme inkluzivní prostředí školy. Cílem projektu je podpořit začlenění dětí s odlišný mateřským jazykem. Projekt je spolufinancován EU.

Jedná se o akreditovanou mateřskou školu, která vznikla s cílem navázat na služby péče o děti v dětské skupině Pididomek Praha a nabídnout dětem vzdělávání do zahájení povinné školní docházky podle RVP MŠMT.

Maximální kapacita 18 dětí na dvě učitelky a jednu dvojjazyčnou asistentku umožňuje nabízet různé formy vzdělávání - práce v menších skupinkách a individuální přístup.

Nové poznatky dětí získávají prožitkem a hrou. Dětem vytváříme nabídku aktivit se zapojením Montessori prvků. Chceme, aby si děti utvářeli od nejmenšího věku kladný postoj k přírodě, proto se děti zapojují do environmentálního projektu. V ceně školkovného nabízíme následující kroužky, které tématicky navazují na školní vzdělávací program a doplňují vzdělávací nabídku.

V Pididomku nabízíme též kroužky angličtiny a kroužek češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem a také přiravujeme předškoláky na nástup do školy.

Rozvrh kroužků

Školní vzdělávací program

K dispozici ve vstupních prostorách školky.

Školní řád

  1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
  2. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
  3. Práva a povinnosti školy a postup při podpoře dětí se speciálními potřebami
  4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  5. Podmínky zacházení s majetkem školy
  6. Povinné předškolní vzdělávání
  7. Distanční vzdělávání
  8. Vnitřní řád jídelny a výdejny