Mateřská škola Pididomek Praha

Jedná se o akreditovanou mateřskou školu, která vznikla s cílem navázat na služby péče o děti v dětské skupině Pididomek Praha a nabídnout dětem vzdělávání do zahájení povinné školní docházky podle RVP MŠMT.

Maximální kapacita 18 dětí na dvě učitelky a jednu dvojjazyčnou asistentku umožňuje nabízet různé formy vzdělávání - práce v menších skupinkách a individuální přístup.

Nové poznatky dětí získávají prožitkem a hrou. Dětem vytváříme nabídku aktivit se zapojením Montessori prvků. Chceme, aby si děti utvářeli od nejmenšího věku kladný postoj k přírodě, proto se děti zapojují do environmentálního projektu. V ceně školkovného nabízíme následující kroužky, které tématicky navazují na školní vzdělávací program a doplňují vzdělávací nabídku.

V Pididomku nabízíme též kroužky angličtiny a kroužek češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem a také přiravujeme předškoláky na nástup do školy.

Rozvrh kroužků

Školní vzdělávací program

K dispozici ve vstupních prostorách školky.

Školní řád

  1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
  2. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
  3. Práva a povinnosti školy a postup při podpoře dětí se speciálními potřebami
  4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  5. Podmínky zacházení s majetkem školy
  6. Povinné předškolní vzdělávání
  7. Distanční vzdělávání
  8. Vnitřní řád jídelny a výdejny

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt se nazývá Šablony IV - MŠ Pididomek, jehož registrační číslo je CZ.02.02.XX/00/22_002/0003193. Období realizace je 1.12.2022 - 30.11.2024. Z finančních prostředků hradíme školního asistenta - personální podpora MŠ a vzdělávání pracovníků ve vzdělání MŠ.

MŠMT spoluinancováno eu 01