Mateřská škola Pididomek Praha

Jedná se o akreditovanou mateřskou školu, která vznikla s cílem navázat na služby péče o děti v dětské skupině Pididomek Praha a nabídnout dětem vzdělávání do zahájení povinné školní docházky podle RVP MŠMT.

Maximální kapacita 18 dětí na dvě učitelky umožňuje nabízet různé formy vzdělávání - práce v menších skupinkách a individuální přístup. Nové poznatky dětí získávají prožitkem a hrou. Dětem vytváříme nabídku aktivit se zapojením montessori prvků. Chceme, aby si děti utvářeli od nejmenšího věku kladný postoj k přírodě, proto se děti zapojují do celoročního environmentálního projektu "Cesta za bludným kořenem"-

Školní vzdělávací program

  1. Identifikační údaje
  2. Charakteristika školy
  3. Podmínky a organizace vzděvání
  4. Vzdělávací obsah a integrované bloky
  5. Evaluační systém

Školní řád

  1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
  2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  3. Podmínky zacházení s majetkem školy
  4. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
  5. Vnitřní řád jídelny a výdejny