Mateřská škola Pididomek Praha

Jedná se o akreditovanou mateřskou školu, která vznikla s cílem navázat na služby péče o děti v dětské skupině Pididomek Praha a nabídnout dětem vzdělávání do zahájení povinné školní docházky podle RVP MŠMT.

Maximální kapacita 18 dětí na dvě učitelky umožňuje nabízet různé formy vzdělávání - práce v menších skupinkách a individuální přístup. Nové poznatky dětí získávají prožitkem a hrou. Dětem vytváříme nabídku aktivit se zapojením montessori prvků. Chceme, aby si děti utvářeli od nejmenšího věku kladný postoj k přírodě, proto se děti zapojují do environmentálního projektu. V ceně školkovného nabízíme následující kroužky, které tématicky navazují na školní vzdělávací program a doplňují vzdělávací nabídku.

DEN ČAS KROUŽEK LEKTORKA
 Pondělí  9:00 - 9:30 jóga  Martina
 Úterý  15:30 - 16:15 tanečky  Šárka
 Čtvrtek  9:00 - 9:30 malování a tvoření  Míša
 Pátek  9:00 - 9:30 hravá angličtina  Pavla

 

Školní vzdělávací program

K dispozici ve vstupních prostorách školky.

Školní řád

  1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
  2. Povinné předškolní vzdělávání
  3. Distanční vzdělávání
  4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  5. Podmínky zacházení s majetkem školy
  6. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
  7. Vnitřní řád jídelny a výdejny

Vzhledem k tomu, že stále nedošlo k úplnému útlumu a vymizení pandemie onemocnění COVID-19, nastavili jsme obecná pravidla v případě infekčních onemocnění a pobytu ve školce, která musí být striktně dodržována.