Oblasti výchovy

 1. Motorická oblast

V předškolním věku se dítě učí koordinovat činnost jemných svalů ruky, učí se souhře oka a ruky. Je to velmi důležité pro pozdější práci ve škole. V Pididomku dětem proto denně poskytujeme dostatek příležitostí.

 • Motorická práce – lepení, stříhání, modelování, přesýpání, přelévání, vytrhávání z papíru, navlékání, skládání papíru
 • Senzomotorika – propojení slyšení a vidění s pohybem (např. provlékání provázku podle vzoru, tleskání na dané slovo při poslechu textu apod.)
 • Grafomotorika – cviky na uvolnění ruky, kreslení základních grafomotorických prvků
 • Hrubá motorika – skákání snožmo, stoj na jedné noze, lezení, plazení, přejít překážky, chytání a házení míče, běhání s lehkým předmětem v rukou, na znamení střídat běh a chůzi, dřep s rovnými zády, válet po zemi míček chodidlem nohy a další
 • Jemná motorika – práce s montessori pomůckami

 

 1. Zraková, sluchová a poznávací oblast

Běhat, skákat se dítě naučí poměrně samostatně, má-li dostatek možností ke cvičení. Jinak je tomu s rozvíjením řeči, protože tyto schopnosti závistí do značné míry na rodičích a na jiných dospělých. Dítě předškolního věku vnímá předměty kolem sebe ještě celostně, to znamená, že nevěnuje zvláštní pozornost částem a podrobnostem, pokud ovšem některá část neupoutá jeho pozornost něčím nápadným. A to je úkolem naší výchovy, aby se dítě naučilo všímat detailů.

 • Trénování paměti, pozornosti, řeči (říkanky, básničky, písničky, vyprávění jednoduššího příběhu, vyjádření myšlenky, otázky)
 • Rozlišování podobných předmětů, rozeznání rozdílů, skládání tvarů z několika částí podle předlohy i fantazie, doplnění chybějící části
 • Vyhledání konkrétních věcí na obrázku, rozlišení tvarů na odlišném pozadí
 • Rozlišení barev, tvarů, třídění věcí podle velikosti nebo tvaru
 • Početní vztahy – základem pro utváření matematických jevů je porovnávání
 • Orientace v čase – činnosti dle ročního období, dále ráno, odpoledne a večer
 • Přírodní prostředí – čím se živí zvířátka, jak se pohybují, jaké zvuky vydávají, druhy ovoce a zeleniny, poznávání stromů, počasí
 • Vědomosti (vím jak se jmenuji, kolik je mi let, chápu běžné jevy a souvislosti apod.)

 

 1. Sociální oblast

Aby se dítě naučilo žít se svými spolužáky, musí mít dostatek příležitostí pro styk s ostatními dětmi v předškolním věku. Setkáváním s jinými dětmi dítě získává zkušenosti ve společných hrách a učí se kázni. Děti, které po delší dobu navštěvovaly jesle a školku, bývají na život v dětském kolektivu dobře připraveny. Lépe si hrají ve skupinkách, navzájem si půjčují hračky, nebojí se, když jsou osloveny.

 • Dodržování základních pravidel společenského chování – vzájemné ohledy, pozdravit, oslovit, požádat, vyjádřit souhlas a nesouhlas
 • Udržování očního kontaktu
 • Udržování pořádku – uklidit hračky
 • Samostatnost, odpoutání od rodiny
 • Zapojení se mezi ostatní
 • Částečné zvládání emocí – nereagovat křikem a pláčem, unesení okamžitě nesplněného přání
 • Uznání autority