Program

Náš výchovný přístup vychází z principu RESPEKT K DRUHÉMU (K DÍTĚTI) = BÝT RESPEKTOVÁN.

Program je ucelený a poskytuje rozvoj nejen dětem jesličkového věku, ale i tříleťákům a čtyřleťákům. Menší děti mají jednodušší činnosti a od starších se učí trpělivosti nebo je napodobují. Naopak starší děti pomáhají menším a učí se ohleduplnosti. Program je rozdělen do tématických celků - barvy podzimu, moje rodina, zvířátka na farmě, Den země, povolání, masopust atd. Zaměřujeme se na tři základní oblasti:

1. Motorická oblast

V předškolním věku se dítě učí koordinovat činnost jemných svalů ruky, učí se souhře oka a ruky. Je to velmi důležité pro pozdější práci ve škole. Ve školce dětem proto denně poskytujeme dostatek příležitostí.

 • Motorická práce – lepení, stříhání, modelování, přesýpání, přelévání, vytrhávání z papíru, navlékání, skládání papíru
 • Senzomotorika – propojení slyšení a vidění s pohybem (např. provlékání provázku podle vzoru, tleskání na dané slovo při poslechu textu apod.)
 • Grafomotorika – cviky na uvolnění ruky, kreslení základních grafomotorických prvků
 • Hrubá motorika – skákání snožmo, stoj na jedné noze, lezení, plazení, přejít překážky, chytání a házení míče, běhání s lehkým předmětem v rukou, na znamení střídat běh a chůzi, dřep s rovnými zády, válet po zemi váleček chodidlem nohy a další
 • Jemná motorika – např. roztažení prstů na obou rukách stejně, hra na piáno prsty na stole apod.

 

2. Zraková, sluchová a poznávací oblast

Běhat, skákat se dítě naučí poměrně samostatně, má-li dostatek možností ke cvičení. Jinak je tomu s rozvíjením řeči, protože tyto schopnosti závistí do značné míry na rodičích a na jiných dospělých. Dítě předškolního věku vnímá předměty kolem sebe ještě celostně, to znamená, že nevěnuje zvláštní pozornost částem a podrobnostem, pokud ovšem některá část neupoutá jeho pozornost něčím nápadným. A to je úkolem naší výchovy, aby se dítě naučilo všímat detailů.

 • Trénování paměti, pozornosti, řeči (říkanky, básničky, písničky, vyprávění jednoduššího příběhu, vyjádření myšlenky, otázky)
 • Rozlišování podobných předmětů, rozeznání rozdílů, skládání tvarů z několika částí podle předlohy i fantazie, doplnění chybějící části
 • Vyhledání konkrétních věcí na obrázku, rozlišení tvarů na odlišném pozadí
 • Rozlišení barev, tvarů, třídění věcí podle velikosti nebo tvaru
 • Početní vztahy – základem pro utváření matematických jevů je porovnávání
 • Orientace v čase – činnosti dle ročního období, dále ráno, odpoledne a večer
 • Přírodní prostředí – čím se živí zvířátka, jak se pohybují, jaké zvuky vydávají, druhy ovoce a zeleniny, poznávání stromů, počasí
 • Vědomosti (vím jak se jmenuji, kolik mi je let, chápu běžné jevy a souvislosti apod.)

 

3. Sociální oblast

Aby se dítě naučilo žít se svými spolužáky, musí mít dostatek příležitostí pro styk s ostatními dětmi v předškolním věku. Setkáváním s jinými dětmi dítě získává zkušenosti ve společných hrách a učí se kázni. Děti, které po delší dobu navštěvovaly jesle a školku, bývají na život v dětském kolektivu dobře připraveny. Lépe si hrají ve skupinkách, navzájem si půjčují hračky, nebojí se, když jsou osloveny.

 • Dodržování základních pravidel společenského chování – vzájemné ohledy, pozdravit, oslovit, požádat, vyjádřit souhlas a nesouhlas
 • Udržování očního kontaktu
 • Udržování pořádku – uklidit hračky
 • Samostatnost, odpoutání od rodiny
 • Zapojení se mezi ostatní
 • Částečné zvládání emocí – nereagovat křikem a pláčem, unesení okamžitě nesplněného přání
 • Uznání autority

Program zabezpečuje dodržování denního režimu, do kterého patří střídání aktivit a odpočinku, zdravé stravování, pitný režim a pobyt dětí venku. Nabízíme navíc kratší bloky dopoledních kroužků:

 • Cvičení (jednou týdně) - dynamičtější prvky jako je opičí dráha nebo Vítkův chodník pro posílení plosek nohou.
 • Angličtina (úterý 8:30 - 9:00) - pravidelná výuka celosvětově uznávanou metodou "Wattsenglish" s kvalitní lektorkou zážitkovou a hravou formou, k dispozici CD s opakováním doma. Učíme se celá spojení a věty.

Děti potřebují pobyt venku, a tak po svačince následuje pravidelná procházka v okolí, do ekocentra Zahrada nebo na dětské hřiště. 

PIDIDOMEK - soukromá školka a jesle se nachází v centru Mladé Boleslavi, díky tomu můžeme navštívit spoustu zajímavých míst - Kulturní dům s divadlem, historické Staré Město s výstavami, park Štěpánku a ekocentrum.

Rozvrh dne:

 • 6:30 - 8:30 příchod a vítání dětí, ranní hry a povídání si v kruhu
 • 8:30 - 9:30 společný kruh, montessori dílničky, cvičení, tvoření, angličtina, zpívání
 • 9:30 - 10:15 dopolední svačinka a oblékání na ven
 • 10:15 - 11:30 procházka
 • 11:30 - 12:30 oběd
 • 12:30 - 14:30 odpočinek
 • 14:30 - 15:00 odpolední svačinka
 • 15:00 - 16:30 hry, montessori dílny a vyzvedávání dětí