Distanční vzdělávání

Novela školského zákona, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Povinná výuka na dálku se týká krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice.

Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky nebude moct přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. A to buď nadpoloviční většina takových dětí z celé školky, z odloučeného pracoviště, nebo z jedné třídy, pokud ji tvoří pouze předškoláci s povinnou výukou. 

Omlouvání docházky dětí po dobu distanční výuky:

U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce povinnost SMS nebo písemně nahlásit a omluvit tak jeho účast v distanční výuce bez zbytečného odkladu. Po návratu do mateřské školy omluví dítě do omluvného listu.

Podoba distančního vzdělávání v MŠ

Dle doporučení MŠMT není v mateřské škole potřebné stanovovat hodinový rozsah ani časové vymezení výuky. Vzdělávání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne nutně v plné míře. Z hlediska obsahu vzdělávání mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro děti, resp. rodiče, vlastní zdroje pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu a budou zveřejněny na rodičovské aplikaci ClassDojo nebo webových stránkách školy.

Škola přizpůsobuje formu výuky na dálku zákon podmínkám dítěte, které vyhodnotí na základě předchozí ankety pro rodiče. 

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity individualizovat tak, aby u něj cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání apod. Doporučení učitele vycházejí z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivce. 

Zapojení všech dětí

Pokud se dítě nemůže z technických důvodů účastnit online vzdělávání, mateřská škola může rodičům po osobní či telefonické domluvě úkoly předávat osobně pomocí pracovních listů.

Možné formy distanční výuky v MŠ:

  • Elektronicky – ClassDojo, e-mail
  • On-line setkávání např. MEET nebo ZOOM
  • Osobně - zákonný zástupce dítěte si vyzvedne učivo a úkoly v MŠ

Třídní učitel komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky – zasílá vzdělávací nabídku - pracovní listy, náměty na výtvarnou výchovu a pohybové aktivity, tipy a náměty na zábavné i výukové aktivity s dětmi v domácím prostředí.

Zpětná vazba

  • odevzdání portfolia se zadanými úkoly v mateřské škole po předchozí domluvě
  • posílání vyfocených úkolů mailem

Kdy se neposytuje distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání se nerealizuje, pokud předškoláci do MŠ nedochází z důvodů jako jsou například běžné virózy, střevní onemocnění, neštovice, nebo v případě, kdy o uzavření MŠ rozhodne poskytovatel či ředitelka z důvodu rekonstrukce. Distanční vzdělávání se taktéž neposkytuje v průběhu prázdnin a prázdninového provozu v omezení.