Provoz školky

Mateřská škola zajišťuje provoz od 7:00 do 16:00 hodin.

Provoz mateřské školy může být přerušen v měsíci červenci a srpnu, a to v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Pravidla provozu na letní měsíce budou rodičům sdělena nejpozději do konce měsíce dubna. Provoz může být omezen, mimo hlavní prázdniny, i v jiném období např. v období vánočních svátků apod. Informaci o vánočním provozu v tomto případě zveřejní ředitelka školy nejpozději do 6. prosince.

Příchod dětí do mateřské školy je možný nejpozději do 8:30. Pozdější příchody jsou možné jen po individuální dohodě s pedagogickými pracovnicemi. Rodiče za sebou musí zavírat vstupní dveře do MŠ.

Odchod z MŠ je možné taktéž kdykoli, nejpozději v 16:00. Vyzvednutím dítěte z MŠ je možné pověřit kohokoli, pokud je tato osoba zapsána v evidenčním listě v osobní složce dítěte (jméno, příjmení, číslo OP nebo datum narození). Při příchodu i při odchodu musí být vždy prokazatelné předání (kontakt oční, slovní, zvukový) dítěte mezi zákonným zástupcem (či jinou osobou) a pracovníkem školy.

Učitelka má právo odmítnout přijmout (nebo vyloučit z docházky) do třídy dítě, které je viditelně nemocné, jeví známky infekčního onemocnění, a které by svou přítomností roznášelo nákazu – jedná se např. o „husté rýmy, kašel, červené, zalepené oči, ječná zrna, opary, průjmy, zarudlý krk, vši apod. Dítě může pedagog vyloučit pouze po osobním jednání se zákonným zástupcem dítěte. Pokud dítě trpí jakoukoli alergií, je nutné informovat učitelku a přinést lékařskou zprávu. Do mateřské školy lze přijímat děti s úrazy (zlomeniny) pouze s doporučením lékaře.

Omlouvání dětí: nepřítomnost dítěte jsou zákonní zástupci povinni omlouvat prostřednictvím docházkového systému. Pokud rodič nestihne omluvit dítě v docházkovém systému den předem do 14:00, propadá strava na následující den. Dítě je pak třeba omluvit v docházkovém systému do 6:00 téhož dne. Za omluvenku dítěte se považuje odhlášení v docházkovém systému s uvedením důvodu. V případě omluvy na tentýž den se jako omluva přijímá i písemná omluva formou e-mailu nebo formou SMS na daných kontaktech jednotlivých poboček do 8:00. Rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou jsou dále povinni potvrdit omluvu v omluvném listu dítěte.

Podávání léků podléhá v mateřské škole zvláštním pravidlům. Léky lze podávat jen v případě, že dítě nemůže bez podání léku navštěvovat mateřskou školu. V tomto případě přinese rodič lékařskou zprávu s jasně popsaným postupem podání léku, včetně důsledků, které mohou vzniknout v souvislosti s nepodáním léku nebo opožděným podáním.

V naší mateřské škole nepoužíváme jako běžnou odměnu bonbóny a sladkosti. Sladkosti lze využívat při oslavách narozenin, svátků dětí a svátků jako jsou Vánoce, Mikuláš apod. Tvrdé bonbony, lízátka a žvýkačky jsou v mateřské škole zakázány. Pitný režim je realizován pravidelně. Dítě má svojí podepsanou láhev, která je doplňována vodou nebo školkový hrnek. Pedagogičtí pracovníci během dne upozorňují děti na pitný režim.

Ukončení docházky

Podle § 35 školského zákona může ředitel mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 1. a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 2. b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 3. c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 4. d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Platby v mateřské škole

 • Základní sazba školného se řídí platným ceníkem.      
 • Připadne-li na některý den v týdnu, který je obvykle pracovním dnem, ve kterém dítě dochází do mateřské školy, den pracovního klidu nebo pracovního či ředitelského volna, výše základní sazby školného se nemění.
 • Stravné je fakturováno zvlášť na základě přihlášených a omluvených obědů v docházkovém systému v měsíci.
 • Stravné zahrnuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a dostatečné množství nápojů (pitný režim).

Při změně cen stravy ze strany dodavatele stravy má mateřská škola právo upravit výši stravného; rodiče musí být o změně informováni alespoň měsíc předem. 

Úplatu za vzdělávání i za stravné hradí zákonní zástupci bezhotovostní platbou na účet Mateřské školy Pididomek Mladá Boleslav. Variabilní symboly a data splatnosti jsou uvedeny na faktuře.

Režim dne

Ráno se děti scházejí v mateřské škole, dle třídního vzdělávacího programu probíhá zařazování spontánních a řízených aktivit. Naše mateřská škola preferuje spontánní aktivitu před řízenou činností. 

Pohybové činnosti jsou zařazovány denně ve formě zdravotně-preventivních cvičení, pobytu venku, cvičení v prostorách školy a Sokolovně.

Odpočinkové činnosti jsou zařazeny po obědě.

Odpolední aktivity mohou v případě příznivého počasí probíhat venku nebo na školním hřišti.

Pokud dojde ke změně režimu – například výlet, budou rodiče předem upozorněni na školkové aplikaci a nástěnce školy.

Den v MŠ

7:00 – 8:30                  příchody a vítání dětí, ranní hry
8:30 – 9:30                  komunitní kruh, Montessori, cvičení, řízená činnost, skupinová práce, logopedie, angličtina (dle rozvrhu)
9:30 – 9:45                  hygiena a svačina
9:45 – 11:45                oblékání a pobyt venku
11:45 – 12:15              hygiena a oběd
12:15 – 12:30              vyzvedávání dětí po obědě nebo příprava na spaní
12:30 – 14:00              odpočinek s pohádkou a klidné aktivity mimo lůžko, kroužek Předškolák
14:00 – 14:30              protažení těla, hygiena, svačinka
14:30 – 15:00              tematický blok dle rozvrhu, v případě příznivého počasí pobyt na hřišti
15:00 – 16:00              volná hra a vyzvedávání dětí

Uspořádání dne se přizpůsobuje počasí a úvaze učitelek.

Závazný postup pro vyzvedávání dětí po ukončení provozní doby mateřské školy

 • Zákonný zástupce je povinen zajistit oprávněné převzetí dítěte z mateřské školy před skončením provozní doby (tj. do 16:00). Učitelky mají stanovený rozpis pracovní doby dozorem nad dětmi jsou povinni vykonávat dozor i po skončení stanovené provozní doby, pokud některé dítě doposud nebylo oprávněně vyzvednuto z mateřské školy.
 • Pokud se rodič výjimečně opozdí, je nutné, aby o svém zpoždění informoval mateřskou školu na telefonu. V tomto případě bude účtována rodičům každá započatá hodina sazbou 250 Kč. Opakované pozdní vyzvedávání dítěte je považováno za závažné porušování provozu školy.
 • Pokud zaměstnanec školy neobdrží informaci o výjimečném opoždění, kontaktuje rodiče na jimi uvedených kontaktech. Pokud se rodičům nedovolá nebo zjistí, že oprávněné převzetí dítěte nelze zajistit, řeší nastalou situaci s Městskou policií (156), která zajistí předání dítěte sociální službě. O situaci taktéž informuje ředitelku školy.