Uncategorised

Uncategorised

Foreigner Friendly Pididomek

logolink OP PPR

Podporujeme začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem. Díky projektu Foreigner Friendly Pididomek CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001635 můžeme podpořit vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem službami dvojjazyčného asistenta. Nabízíme projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity. Podporujeme inkluzivní prostředí školy. Cílem projektu je podpořit začlenění dětí s odlišný mateřským jazykem. Projekt je spolufinancován EU.

Projektové aktivity

1. Projektová výuka

2. Stáž ve Švédsku

3. Stáž ve Francii

4. Zapojení dvojjazyčného asistenta

 {cwgallery}

Distanční vzdělávání

Novela školského zákona, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Povinná výuka na dálku se týká krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice.

Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky nebude moct přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. A to buď nadpoloviční většina takových dětí z celé školky, z odloučeného pracoviště, nebo z jedné třídy, pokud ji tvoří pouze předškoláci s povinnou výukou. 

Omlouvání docházky dětí po dobu distanční výuky:

U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce povinnost SMS nebo písemně nahlásit a omluvit tak jeho účast v distanční výuce bez zbytečného odkladu. Po návratu do mateřské školy omluví dítě do omluvného listu.

Podoba distančního vzdělávání v MŠ

Dle doporučení MŠMT není v mateřské škole potřebné stanovovat hodinový rozsah ani časové vymezení výuky. Vzdělávání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne nutně v plné míře. Z hlediska obsahu vzdělávání mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro děti, resp. rodiče, vlastní zdroje pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu a budou zveřejněny na rodičovské aplikaci ClassDojo nebo webových stránkách školy.

Škola přizpůsobuje formu výuky na dálku zákon podmínkám dítěte, které vyhodnotí na základě předchozí ankety pro rodiče. 

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity individualizovat tak, aby u něj cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání apod. Doporučení učitele vycházejí z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivce. 

Zapojení všech dětí

Pokud se dítě nemůže z technických důvodů účastnit online vzdělávání, mateřská škola může rodičům po osobní či telefonické domluvě úkoly předávat osobně pomocí pracovních listů.

Možné formy distanční výuky v MŠ:

 • Elektronicky – ClassDojo, e-mail
 • On-line setkávání např. MEET nebo ZOOM
 • Osobně - zákonný zástupce dítěte si vyzvedne učivo a úkoly v MŠ

Třídní učitel komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky – zasílá vzdělávací nabídku - pracovní listy, náměty na výtvarnou výchovu a pohybové aktivity, tipy a náměty na zábavné i výukové aktivity s dětmi v domácím prostředí.

Zpětná vazba

 • odevzdání portfolia se zadanými úkoly v mateřské škole po předchozí domluvě
 • posílání vyfocených úkolů mailem

Kdy se neposytuje distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání se nerealizuje, pokud předškoláci do MŠ nedochází z důvodů jako jsou například běžné virózy, střevní onemocnění, neštovice, nebo v případě, kdy o uzavření MŠ rozhodne poskytovatel či ředitelka z důvodu rekonstrukce. Distanční vzdělávání se taktéž neposkytuje v průběhu prázdnin a prázdninového provozu v omezení.

Nemoci

Obecně nastavená opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Vzhledem k tomu, že stále nedošlo k úplnému útlumu a vymizení pandemie onemocnění COVID-19, je nutné neustále sledovat aktuální informace, které se mění dle epidemiologické situace jak celorepublikově, tak místně. O zpřístupněných opatřeních budou vždy zákonní zástupci předem informování.

 • Před vstupem do třídy si každé dítě za pomoci rodiče umyje ruce vodou a mýdlem.
 • Rodiče musí mít po celou dobu pobytu ve školce roušku a návleky.
 • V šatně se bude moct pohybovat max. 5 dětí s rodiči z důvodu co největšího omezení kontaktu. Ostatní musí počkat před vchodem, než se prostor šatny uvolní.
 • Děti a učitelky roušky mít nemusí.
 • Každý den provádíme intenzivnější úklid včetně častější dezinfekce klik, vypínačů a madel.
 • Třídy větráme každou hodinu a děti budou trávit více času venku na hřišti.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Po nemoci podepíšete prohlášení o bezinfekčnosti, že dítě nejeví známky infekčního onemocnění.
 • Jsme připraveni dětem měřit teplotu bezkontaktním teploměrem. V případě známek nemoci u dítěte v průběhu dne, budeme dítě ihned izolovat a Vám budeme volat, abyste si dítě co nejdříve vyzvedli.
 • Pokud patříte do rizikové skupiny nebo sdílíte domácnost s někým, kdo patří do rizikové skupiny, raději zvažte docházku do školky/dětské skupiny.

 

Práva mateřské školy a rodičů v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví

Školský zákon (ust. §29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Mateřská škola má povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád. Mateřská škola má povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s osobou/dítětem, které má zjevné příznaky potenciálně přenosné nemoci, předchází tím vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Povinnost zákonných zástupců je sledovat zdraví dítěte a jeho "vyloučení" ze vzdělávání v případě onemocnění.

Co dělat, aby dítě, které chodí do školky, bylo co nejméně nemocné?

 1. Pokud dítě onemocní, nechat ho doma až do úplného uzdravení.
 2. Pokud bere dítě ATB, lékaři doporučují po ukončené léčbě nevodit dítě ihned do školky, ale nechat ho 5-7 dní doma, aby se imunita stihla znovu nastartovat.
 3. Nahlásit školce veškerá infekční a parazitární onemocnění, pokud jimi vaše dítě onemocní, aby se zamezilo možnému přenosu v kolektivu. Není to žádná ostuda, naopak – jednáte zodpovědně. Školka nezveřejňuje konkrétní jméno.
 4. Pokud je dítě nemocné, navštívit pediatra. Pediatr je zde od toho, aby Vaše dítě vyléčil, navíc jen on může napsat "paragraf-ošetřovné", abyste mohli být s dítětem doma.
 5. Dítě otužovat, připravovat kvalitní stravu bohatou na vitamínu, dostatek pohybu.
 6. Po očkování min. 3 dny odpočinek, aby se tělo s náporem očkovací látky vyrovnalo.

Kdy nemůže být dítě přijato do školko nebo bude po zjištění příznaků posíláno do domácího léčení?

Rýma a kašel

Rýmě a kašli říkáme obvykle "nachlazení". Ačkoliv je nemoc z "nachlazení" považována za banální onemocnění, jde o akutní nakažlivé onemocnění, které se může nepříjemně zkomplikovat, pokud není důsledně léčeno. Děti v předškolním věku prodělají 3 – 10 nachlazení ročně.

 • Rýma – bílá/průhledná je způsobena viry. Velmi rychle se šíří kapénkami a přes kontaminované ruce a předměty.
 • Rýma zabarvená (zelená, žlutá, hnědá) – je již způsobena bakteriemi a přenáší se stejným způsobem jako bílá rýma. U zabarvené rýmy důrazně doporučujeme navštívit lékaře!
 • Kašel - Pokud dítě kašle v klidové činnosti, bude posláno do domácího léčení. Pokud dítě kašle pouze po námahové činnosti po ukončené léčbě akutního onemocnění, do školky může být přijato.
 • Alergická rýma a kašel - je nutné doložit lékařské potvrzení od odborného lékaře, že dítě má alergii a v jakou roční dobu. Bez tohoto potvrzení bude dítě bráno jako potenciálně infekční a bude ze školky posláno do domácího léčení!

Teplota

Zvýšená tělesná teplota je od 37 stupňů vyšší. Do školky nelze přivést dítě, které mělo zvýšenou tělesnou teplotu den před nástupem do školky. Doba, po kterou se doporučuje, aby bylo dítě doma po poklesu teploty bez jiných příznaků jsou 3 dny.

Onemocnění s vyrážkou

Plané neštovice, 5.-6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa. Po těchto prodělaných infekčních onemocněních musí dítě uschopnit lékař, aby mohlo jít opět do školky.

Průjem nebo zvracení

Pokud dítě zvrací nebo má průjem a potíže již vymizely, nelze je poslat hned do školky kvůli dietnímu režimu, který po prodělaném průjmu a zvracení musí dodržovat. Min. doba, po kterou dítě nemůže být z hlediska hygienicko-epidemilogického přijato do školky, jsou 3 dny po prodělaném průjmu nebo zvracení.

ATB

Po doužívání antibiotik je doporučeno, aby dítě 5-7 dní mělo klidový režim. Tento režim není školka schopna realizovat! PO dobrání antibiotik vystavujeme dítě riziku, že opět v krátké době onemocní, protože má „narušenou“ imunitu.

Roupy, vši

 • Roupy – nutná návštěva lékaře
 • Vši – může do školky až po důkladném odstranění tedy vyčesání všech vší a jejich vajíček po celé délce vlasů

Impetigo

Nažloutlé puchýřky, které se mohou vyset kdekoliv na těle. Nutná návštěva lékaře, který naordinuje léčbu. Sami se tohoto onemocnění nezbavíte.

Infekční zánět spojivek

Obvyklá době léčby je 5-7 dní dle ordinace lékaře. Nutné zůstat doma až do úplného doléčení.

Molusky, virové bradavičky

Může být přijato v případě, že jsou na místech, kde bezprostředně nedochází ke kontaktu s vlhkým prostředím.

Jaká nejčastější infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte nebo ve své rodině musíte hlásit ve školce?

Plané neštovice, spála, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, impetigo, infekční zánět spojivek, průjmovitá onemocnění (salmonela, zvracení, rotaviry), mononukleózu, hepatitidu (žloutenku), parazitární onemocnění (vši, roupy, svrab).

 

General measures in connection with the occurence of infection diseases

Due to the fact that the COVID-19 pandemic has still not completely subsided and disappeared, it is necessary to constantly monitor current information, which changes according to the epidemiological situation both nationwide and locally. We will always keep you informed in advance about the measures.

 • Before entering the classroom, each child, with the help of a parent, washes his hands with soap and water.
 • Parents must wear a mask and shoes covers throughout their stay in kindergarten.
 • A maximum of 5 children with their parents will be able to move in the locker room due to the greatest possible restriction of contact. Others must wait in front of the entrance before the locker room becomes free.
 • Children and teachers do not have to wear masks.
 • Every day we perform more intensive cleaning, including more frequent disinfection of handles, switches and handles.
 • We ventilate the classes every hour and the children will spend more time outside on the playground.
 • No one with symptoms of a respiratory infection that could correspond to the known symptoms of COVID-19 (fever, cough, sudden loss of taste and smell, another symptom of an acute respiratory infection) is allowed to enter school.
 • After the illness, you will sign a declaration of infectivity that the child does not show signs of infectious disease.
 • We are ready to measure the temperature of the children with a non-contact thermometer. If the child shows signs of illness during the day, we will isolate him/her immediately and we will call you to pick up the child as soon as possible.
 • If you belong to a risk group or share a household with someone who belongs to a risk group, consider attending a kindergarten / children's group.

 

Rights of kindergarten and parents in matters of safety and health protection

Education Act: The kindergarten has a duty to ensure the safety and health protection of children in education and directly related activities, while the conditions for ensuring this safety and health protection of children are regulated by the school regulations. Kindergarten has a duty to protect children in kindergarten from contact with a person / child who has obvious symptoms of a potentially communicable disease, thus preventing the emergence and spread of infectious diseases among children. The duty of legal guardians is to monitor the child's health and his "exclusion" from education in case of illness.

 

What can be done to prevent the child from illness?

 • If the child becomes ill, leave him at home until complete recovery.
 • If the child is taking ATB, doctors recommend not to take the child to kindergarten immediately after the end of treatment, but to leave him at home for 5-7 days so that the immunity can start again.
 • Report to the kindergarten all infectious and parasitic diseases, if your child becomes ill with them, in order to prevent possible transmission in the team. It is not a shame, on the contrary - you act responsibly. The kindergarten does not publish a specific name.
 • If the child is ill, see a pediatrician. The pediatrician is here to cure your child, in addition, only he can write a "nursing paragraph" so that you can be at home with the child.
 • Stiffen the child, prepare a quality diet rich in vitamins, plenty of exercise.
 • After vaccination min. rest for 3 days to cope with the onslaught of the vaccine.

Runny nose and cough

Colds and coughs are usually called "colds". Although "cold" is considered a trivial disease, it is an acute contagious disease that can be uncomfortably complicated if not treated thoroughly. Preschool children experience 3 - 10 colds a year.

 • Rhinitis - white/transparent is caused by viruses. It spreads very quickly through droplets and through contaminated hands and objects.
 • Cold rhinitis (green, yellow, brown) - is already caused by bacteria and is transmitted in the same way as white rhinitis. For colored rhinitis, we strongly recommend visiting a doctor!
 • Cough - If a child coughs at rest, he or she will be sent for home treatment. If the child coughs only after exertion after the treatment of acute illness has ended, he can be admitted to kindergarten.
 • Allergic rhinitis and cough - it is necessary to provide a medical certificate from a specialist that the child has an allergy and at what time of year. Without this confirmation, the child will be considered potentially infectious and will be sent from kindergarten to home treatment!

Temperature

Elevated body temperature is from 37 degrees higher. A child who had an elevated body temperature the day before entering kindergarten cannot be brought to the kindergarten. The time for which it is recommended that the child be at home after the temperature drops without other symptoms is 3 days.

Diseases with a rash

Chickenpox, 5.-6. disease, hand-foot-mouth syndrome. After these infectious diseases, the child must see a doctor, who is able to allow him/her to go to kindergarten again.

Diarrhea or vomiting

If the child vomits or has diarrhea and the problem has already disappeared, it is not possible to send them immediately to kindergarten due to the dietary regime, which he must follow after diarrhea and vomiting. Min. the period during which the child cannot be admitted to kindergarten from a hygienic-epidemiological point of view is 3 days after diarrhea or vomiting.

ATB

After taking antibiotics, it is recommended that the child has a rest period of 5-7 days. The kindergarten is not able to implement this mode. After taking antibiotics, we put the child at risk of getting sick again in a short time because he has a weaker immunity.

Robes, lice

 • Robes - doctor's visit required
 • Lice - can be nursery only after thorough removal, thus combing all lice and their eggs along the entire length of the hair

Impetigo

Yellowish blisters that can be planted anywhere on the body. A visit to the doctor who prescribes treatment is necessary. You will not get rid of this disease on your own.

Infectious conjunctivitis

The usual duration of treatment is 5-7 days according to the doctor's prescription. It is necessary to stay at home until complete treatment.

Mollusks, viral warts

It can be taken if they are in places where there is no immediate contact with a humid environment.

What are the most common infectious and parasitic diseases in your child or family that you need to report in kindergarten?

Chickenpox, sleep, 5th disease, 6th disease, hand-foot-mouth syndrome, impetigo, infectious conjunctivitis, diarrheal diseases (salmonella, vomiting, rotaviruses), mononucleosis, hepatitis (jaundice), parasitic diseases (lice, scabies, scabies).

 

 

Ke stažení

V současné chvíli je kapacita obsazena. Místa budou nejdříve od července 2022.

 1. Zápisy do MŠ Pididomek probíhají celoročně a místa se obsazují dle volné kapacity. Online zápisy zde.
 2. Vyplněnou pošlete provozní manažerce na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 3. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte na školní rok 2022/23 budeme vydáno v 1. polovině května 2022.
 4. Potvrzení lékaře v evidenčním listu stačí zajistit do nástupu dítěte.
 5. Nejpozději v den nástupu odevzdejte vyplněnou smlouvu s přílohou (2x). Vrátíme Vám jednu podepsanou kopii.
 6. Nezapomeňte na podepsání GDPR souhlasu.