Provozní řád

Jaká máte práva a povinnosti?

Pravidla docházky

 • Za bezpečnost dětí v Pididomku odpovídá pečovatelka od doby převzetí dítěte od jeho rodičů do doby jejich předání rodičům nebo jimi pověřené osobě.
 • V případě opožděného vyzvednutí dítěte po otevírací době se účtuje extra poplatek 60 Kč za každou započatou půl hodinu.
 • Vybrané dny docházky je možné později změnit, jen pokud to umožňuje kapacita školky.
 • S ohledem na ostatní děti nepřijímáme děti s příznaky infekčního onemocnění (včetně větší rýmy a kašle). V případě, že se dítěti přitíží během dne, bez prodlení voláme rodičům a do jejich příjezdu budeme dítě izolovat od ostatních.
 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit.
 • Děti mají zakázáno nosit malé předměty, které lze spolknout. Také prosím omezte nošení vlastních hraček na minimum.
 • Oblečení dětí má být podepsané na štítkách. Pokud tak není, neručíme za ztráty věcí. 
 • Čtete pozorně informace na nástěnce nebo na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli.

 

Absence

 • Docházku je možné odhlásit ještě týž den do 6 hodin ráno. Obědy je třeba omluvit den předem do 14 hodin odhlášením v docházkovém systému.
 • Zameškané hodiny, které byly řádně omluveny v docházkovém systému, se nahrazují formou docházky v jiných dnech, než je pravidelně nastavená docházka dle volné kapacity. Náhrady lze vybrat do 30 dnů zpětně a dopředu od data omluvy.
 • Státní svátky a dny pracovního volna se nenahrazují.
 • Při předem plánované celoměsíční nepřítomnosti dítěte je třeba nahlásit absenci mailem ředitelce nebo zástupkyni. Hradí se pak 20 % z měsíčního školkovného, díky čemuž budete mít místo v Pididomku rezervováno po dobu max. 1 měsíce. 

 

Práva a povinnosti rodičů

 • Rodiče nebo jimi určený zástupce předají dítě pečovatelce.
 • Dítě vyzvedávají osobně rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemný formulář s pověřením je uložen v Pididomku. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá.
 • Rodiče jsou povinni předem nahlásit individuální zdravotní zvláštnosti dítěte - alergie, diety, léky, jiný způsob stravování apod.
 • Rodiče musí doložit, že dítě má povinné očkování.
 • Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte a změny telefonních čísel.
 • Rodiče mají právo přijít do Pididomku a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit po dohodě s pečovatelkou.
 • Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v Pididomku např. na rodičovské radě, kde mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení programu nebo projevit jakékoliv připomínky k provozu.
 • Rodiče mají právo konzultovat výchovné pokroky i problémy svého dítěte s pečovatelkou.
 • Zásady GDPR - rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu Pididomku.

 

Mimořádné situace

 • V případě zásahu vyšší moci a uzavření Pididomku (např. karanténa při výskytu Covid u dítěte nebo zaměstnanců, kteří byli v úzkém kontaktu s dětmi), nedochází ke snížení školkovného nebo zániku povinnosti rodiče školkovné platit;
 • Školkovné (v poměrné výši za uzavřené dny) bude rodiči vráceno v případě, že mateřské školy a dětské skupiny budou uzavřeny z nařízení vlády za podmínky, že toto uzavření bude státem kompenzováno.
 • Rodič se může rozhodnout nechat dítě po celý měsíc doma – takovém případě se platba školkovného snižuje na 20 % ujednané výše; tuto možnost však nelze využít více měsíců po sobě.