GDPR

 

Podmínky zpracování osobních údajů

Prosím, celý text si pečlivě pročtěte. V případě, že byste měli jakýkoli dotaz, můžete nás kontaktovat na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně Vám rádi vše vysvětlíme osobně. Chceme Vás ujistit, že ochranu osobních údajů bereme maximálně vážně, a že Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů dětské skupiny Pididomek Praha, dětské skupiny Pididomek Mladá Boleslav a dětské skupiny Pididomek jesle Mladá Boleslav je Pididomek z.s. (dále jen „Pididomek“), IČO 05109582, se sídlem: Žitomírská 640/3, 100 00 Praha 10, L 65731, vedený u Městského soudu v Praze. Správcem osobních údajů mateřské školy Pididomek je Pididomek Mladá Boleslav z.s. (dále jen „Pididomek") , IČO 06584845, se sídlem: Náměstí Míru 14, Mladá Boleslav 293 01.

Účel tohoto dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je splnění našich povinností ve vztahu k ochraně osobních údajů vyplývajících z nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, dále jen jako „GDPR“ a dalších předpisů ochrany osobních údajů. Cílem je informovat o zpracování osobních údajů a právech, která mohou děti, resp. jejich zákonní zástupci uplatnit. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na nástěnce Pididomku a budou průběžně aktualizovány.

 

1. Jaké osobní údaje Pididomek zpracovává?

Pididomek zpracovává jen takové údaje, které jsou nezbytné pro výkon činností, které dětská skupina na základě příslušných právních předpisů má vykonávat a pro ochranu veřejného zájmu a oprávněných zájmů Pididomku a třetích osob. Pididomek zpracovává také údaje, k jejichž zpracování nám zákonní zástupci dítěte dali souhlas.

Jedná se o následující údaje zejména o dítěti a v menším rozsahu o zákonném zástupci, členech rodiny, případně oprávněných osobách (např. k vyzvedávání):

 • Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, zejména jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, podpis.
 • Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt se zákonnými zástupci, zejména uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace.
 • Vzdělávací údaje – údaje o vývoji dítěte v průběhu návštěvy Pididomku (motorické dovednosti, sociální chování, soběstačnost, řečové schopnosti apod.).
 • Komunikační údaje – elektronická a písemná komunikace mezi zákonným zástupcem dítěte a Pididomkem.
 • Profilové údaje – sociálně-demografické charakteristiky (rodinný stav, sourozenci apod.), behaviorální, znalostní, dovednostní a psychosociální charakteristiky dítěte.
 • Údaje o zdravotním stavu – mezi údaje o zdravotním stavu se řadí zejména údaje o očkování, zdravotních omezeních, akutních i chronických chorobách, alergiích, úrazech, psychologických diagnózách.
 • Údaje o zaměstnání a vzdělání rodičů – potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru jednoho z rodičů po dobu návštěvy dítěte v Pididomku (v případě podnikajících rodičů se jedná o výpis sociálního pojištění). Monitorovací list s identifikačními údaji a dosaženém stupni vzdělání.

 

2. Z jakých zdrojů má Pididomek osobní údaje?

Osobní údaje, které Pididomek zpracovává, pochází hlavně od zákonných zástupců dítěte (při nástupu i během další komunikace v průběhu péče a výchovy dítěte). Důležitým zdrojem je i vlastní pozorování dítěte zaměstnanci Pididomku. V neposlední řadě údaje může Pididomek získat od zdravotnických zařízení a pedagogicko-psychologických poraden.

 

3. Jste povinni Pididomku osobní údaje předávat?

Většinu údajů je zákonný zástupce povinen předat. Jedná se o údaje, které od zákonných zástupců Pididomek vyžaduje zejména v rámci zápisu do Pididomku. Pididomek by bez těchto údajů nemohl zajistit splnění zákonem uložených povinností (ochrana zdraví dětí, vedení dokumentace a evidence, dosahování Plánu výchovy a péče) či povinností vyplývající z grantových smluv. Na údaje, které Pididomek k plnění svých zákonných úkolů nepotřebuje, se Pididomek ani neptá.

 

4. Proč a jak zpracovává Pididomek osobní údaje?

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel nebo důvod. Aby bylo zákonné, musí mít i svůj právní základ. To znamená, že musí být založené na souhlasu nebo musí být nezbytné pro:

 • Jednání o uzavření smlouvy nebo pro plnění smlouvy
 • Splnění právních povinností
 • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
 • Ochranu oprávněného zájmu Pididomku nebo třetí osoby

Účely zpracování osobních údajů v Pididomku jsou následující:

Zajištění řádného zápisu do Pididomku a plnění evidenčních povinností – Sběr a evidenci údajů vyžaduje Zákon č. 247/2014 Sb. - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (zákon o dětské skupině) a Zákon č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Pididomek je povinen vést evidenční listy a smlouvy s rodiči, které zahrnují osobní údaje dětí i zákonných zástupců.

Zajištění výchovy a péče v dětské skupině – Na základě zákona o dětské skupině zajišťuje Pididomek péči a výchovu dle Plánu výchovy a péče a mateřská škola dle školního vzdělávacího program (dále jen „ŠVP“). Za tímto účelem zpracovává specifické profilové údaje a získává doplňující informace od zákonných zástupců či zdravotnických zařízení v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pididomek může požadovat vyplnění dotazníku, který umožní poznat dítě a jeho charakteristiky před jeho nástupem a usnadní tak jeho adaptaci na prostředí Pididomku. V neposlední řadě je vedena kniha úrazů případně lékařské posudky. K zaznamenání pokroků dětí a jejich vývoje je vedena kronika s denními záznamy a hodnocení.

Poskytování stravování – Pididomek zajišťuje obědy pro děti na základě dodavatelské smlouvy s dodavatelem stravy. Svačiny si zajišťuje Pididomek sám. Za tímto účelem sbírá a zpracovává informace o zdravotních omezeních relevantních pro přípravu a podávání jídel.

Komunikace se zákonnými zástupci – Pididomek komunikuje se zákonnými zástupci o všech věcech týkajících se výchovy a péče, zdravotní situace, průběhu plnění Plánu výchovy a péče, ŠVP a akcích Pididomku prostřednictvím mailů a interních newsletterů. Bez této komunikace by nebylo možné plnit cíle Plánu výchovy a péče a ŠVP. Nejedná se o marketingovou komunikaci. Pididomek může posílat newslettery s pozvánkami na letní prázdninové programy, přednášky či jiné relevantní akce pořádané Pididomkem rodičům i poté, co dítě Pididomek přestalo navštěvovat. Z odběru newsletterů se rodiče mohou kdykoliv odhlásit elektronickou cestou.

Vyzvedávání dětí třetími osobami – Pididomek je oprávněn zpracovávat kontaktní údaje třetích osob, které budou smět odvádět dítě z prostor Pididomku. Vyplněním kontaktních údajů na třetí osoby zákonný zástupce prohlašuje, že má oprávnění takový souhlas za třetí osoby udělit.

Poskytování informací státním institucím – Pididomek je povinen poskytovat evidenční listy, smlouvy s rodiči, případně údaje o zaměstnání rodičů či výpisy sociálního pojištění a monitorovací listy při kontrolách MPSV (Ministerstva práce a sociálních věcí). Pididomek je povinen poskytovat evidenční listy a smlouvy s rodiči při kontrolách ČŠI (České školní inspekce). Tyto kontroly vyplývají z grantů a dotací, které částečně kryjí provoz Pididomku. Dále může být Pididomek vyzván k poskytnutí nezbytných informací státním institucím např. Hygienické stanici HMP při kontrole nebo soudu ve věcech občanskoprávních či trestních, pokud se budou týkat vzdělávání, výchovy a péče o dítě.

Vyúčtování školkovného a stravného – údaje jsou poskytovány v minimálním rozsahu. Na faktuře, kterou vystavuje mzdová účetní, je uvedeno jméno a příjmení rodiče.

Zveřejnění jmen/přezdívek dětí a jejich výtvarných výtvorů v šatním prostoru – na základě oprávněného zájmu Pididomku a rodičů dětí jsou tyto informace přístupné jen osobám oprávněným ke vstupu do Pididomku. Nepodepsané výtvory dětí mohou být navíc zveřejněny na Instagramu pro účely dokumentace výtvarné výchovy dle Plánu výchovy a péče a ŠVP.

Publikace fotografií dítěte – Pididomek na základě svého oprávněného zájmu může dokumentovat a informovat o aktivitách, které vyplývají z ročního Plánu výchovy a péče s měsíčními tématy nebo ŠVP na svém webovém profilu, Facebooku a na on-line úložištích, které splňují podmínky GDPR. Fotky jsou pro rodiče mimo jiné přístupné v aplikaci ClassDojo, do které mají přístup pouze přihlášení rodiče. Jde většinou o hromadné fotografie, které nejsou opatřeny identifikací vyfocených osob. Individuální fotografie dětí pořízené pro propagační účely může Pididomek využít jen se souhlasem rodičů.

 

5. V jakých případech můžete podat námitku proti zpracování nezbytném pro ochranu našeho oprávněného zájmu?

Legislativa na ochranu osobních údajů nechrání pouze toho, jehož údaje se zpracovávají (subjekt údajů), ale do určité míry i toho, kdo je zpracovává (správce). Ochrana oprávněného zájmu správce (Pididomek) nebo třetí strany (např. zákonného zástupce dítěte) je jedním z právních základů pro zpracování osobních údajů. Lze jej použít jen u těch zpracování, která může subjekt údajů očekávat a u kterých nedojde k nepoměrnému zásahu do soukromí či práv. Každý má přitom právo podat proti jakémukoli zpracování nezbytnému pro ochranu oprávněného zájmu správce tzv. námitku.

Pididomek zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu v těchto případech:

 • Zveřejnění jmen a přezdívky dětí v šatnovém prostoru, nástěnky s výtvarnými díly dětí, popisy značek v šatnách.
 • Publikace fotografií, které dokumentují plnění ročního Plánu výchovy a péče nebo ŠVP na www.pididomek.cz, Facebooku či na zaheslovaných on-line úložištích, která splňují zásady GDPR. Výtvory dětí mohou být publikovány na instagramovém účtu Pididomku. Na Instagram přidáváme pouze výsledky tvůrčí práce dětí bez osob.

 

6. Jak dlouho uchovává Pididomek osobní údaje?

Pididomek osobní údaje týkající se dítěte uchovává na základě povinnosti stanovené grantovou smlouvu s MPSV a zákonem o dětské skupině, a to nejen v průběhu docházky dítěte, ale i po jejím skončení v zákonných lhůtách. Jedná se o lhůtu 10 let.

Mateřská škola Pididomek Mladá Boleslav z.s. uchovává dokumenty ve stanovených lhůtách dle Archivačního a spisového řádu.

 

7. Komu může Pididomek osobní údaje předávat?

K předávání osobních údajů dochází v případech, kdy to vyžaduje zákon (např. Hygienická stanice HMP). Příjemcem údajů mohou být i společnosti, které Pididomek pověří určitou činností, pro jejíž výkon je zpracování osobních údajů nutné např. společnost Aperus s.r.o. IČO 28863976, která spravuje docházkový systém Webooker na základě objednávky provozovatele dětských skupina a mateřšké školy Pididomek. Docházkový systém má ošetřenou ochranu osobních údajů v souladu s GDPR. Příjemcem osobních údajů je v omezené míře i mzdová účetní Ildikó Dostálová, IČO 64870201. Příjemcem údajů dostupných na internetových stránkách Pididomku a facebookovém profilu Pididomku jsou rodiče a veřejnost.

 

8. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Legislativa přiznává všem, jejichž údaje se zpracovávají, řadu práv, aby měli větší přehled a možnost kontroly. Uplatnit právo je možné písemně na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Děti, resp. zákonní zástupci, případně další osoby, jejichž údaje může Pididomek zpracovávat, mají následující práva:

Právo na přístup ke svým údajům – máte právo na informaci, jaké údaje Pididomek zpracovává a další související informace (např. účel, kategorie osobních údajů, doba uchování, zdroj). Máte právo požadovat i kopii zpracovávaných osobních údajů. Z její opakované poskytnutí je však možné účtovat poplatek odpovídající nákladům na zpracování a poskytnutí informace.

Právo na přenositelnost údajů – pokud se Vám to bude hodit např. pro usnadnění komunikace s jinou dětskou skupinou či školkou při změně, můžete od Pididomku dostat údaje, které jsme od Vás získali.

Právo na opravu osobních údajů – v případě, že jsou Vaše údaje nebo údaje o dítěti nesprávné, nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat nápravu.

Právo na výmaz osobních údajů – Vaše osobní údaje maže Pididomek sám v rámci zákonných archivačních lhůt. O jejich mazání se tedy nemusíte starat. Přesto můžete uplatnit právo na výmaz.

Právo na omezení zpracování osobních údajů – v některých situacích Pididomek omezí zpracování osobních údajů. Například tehdy, pokud se bude Pididomek zabývat námitkou proti zpracování osobních údajů nebo upozorněním na nepřesnost údajů.

Právo na odvolání souhlasu – pokud jste udělil/a Pididomku souhlas se zpracováním osobních údajů – fotografie, máte právo jej kdykoliv odvolat s platností od data podpisu odvolání tzn. vztahuje se na fotografie pořízené od data odvolání.

Právo na námitku – právo námitky lze uplatnit pouze proti zpracování na základě ochrany oprávněného zájmu Pididomku a třetích osob.

Právo podat stížnost ÚOOÚ – každý zákonný zástupce dítěte má právo obrátit se se stížností ve věcech ochrany osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Platnost: od 25. května 2018 

Aktualizace: 1. září 2022                                       

Ing. Anna Dostálová

Statutární zástupce