Potvrzení o školkovném

Sleva za umístění dítěte a pojem předškolní zařízení

Slevu je možné uplatnit za vyživované dítě poplatníka (vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti – dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů a také na dítě druhého z manželů, příp. registrovaných partnerů). V případě vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je dítě svěřeno do péče, která nahrazuje péči rodičů. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy (za rok 2018 až do výše 12.200 Kč).

Výše slevy za umístění dítěte odpovídá v souladu s ustanovením § 35bb zákona o daních z příjmů výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů. V odstavci 6 tohoto ustanovení je definováno, co se rozumí předškolním zařízením.

Pro účely daně z příjmů se předškolním zařízením rozumí:

  • a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  • b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině
  • c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona.

K bodu a): Mateřskou školou je myšlena škola státní, ale i soukromá podle školského zákona. Za mateřskou školou může být i lesní školka. Ovšem od okamžiku, kdy se stala mateřskou školou. Což umožnila novela školského zákona a její ustanovení § 34 a současně vyhláška č. 465/2016 Sb. Musí se jednat o zařízení registrované v rejstříku škol a školských zařízení u ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

K bodu b): Pro uznatelnost slevy v zařízení péče o dítě v dětské skupině je nutná registrace této skupiny u ministerstva práce a sociálních věcí. Registrace dětských skupin je i nadále dobrovolná, ale pouze registrované dětské skupiny splní podmínky pro uplatnění slevy za umístění dítěte.

K bodu c): Zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění, ovšem  „srovnatelného charakteru“ s péčí poskytovanou v zařízení péče o dítě v dětské skupině nebo mateřské školy podle školského zákona. Pro správnou aplikaci tohoto ustanovení je nutné vyjít z důvodové zprávy zákona o dětských skupinách. Aby péče poskytovaná v rámci živnosti mohla být posouzena jako péče poskytovaná předškolním zařízením, není rozhodující, zda je péče poskytována v domácnosti dítěte nebo ve zvláštních prostorách živnostníka. Rozhodující je charakter poskytované péče, tj. péče musí být z hlediska obsahu a intenzity alternativou k mateřským školám nebo dětským skupinám. Klíčovým zkoumaným hlediskem bude právě trvalost, soustavnost a pravidelnost této péče, a to vždy o dítě předškolního věku.

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině musí umožnit docházku alespoň v rozsahu 6 hodin denně. Toto kritérium je jedním ze zkoumaných hledisek charakteru péče o dítě poskytované na základě živnosti a vyloučí možnost uplatnit si slevu za nahodilé hlídání jako např. koutky v obchodních domech, hlídání chůvou nesplňující minimální rozsah docházky nebo poskytovatele volnočasových aktivit pro děti.

Je vhodné prověřit v příslušném rejstříku i živnostenské oprávnění. V rámci živnostenského zákona je totiž možné provozovat péči o děti předškolního věku:

  • jako živnost vázanou – „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ – zde se může jednat o péči o dítě do 1, resp. do 2 let věku (kupříkladu chůva, jesle atd.),
  • jako živnost volnou – obor č. 72 „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ – jedná se o výchovu dětí výhradně nad 3 roky věku. Nedoporučuje se obor č. 79 „ Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ – jedná se o poskytování příležitostného krátkodobého hlídání dětí (i do tří let věku). Sleva by nemusela být finančním úřadem akceptována.

Slevu lze vždy uplatnit až od data registrace, evidence, vzniku živnostenského oprávnění. Od roku 2018 bude tento údaj povinnou součástí potvrzení o vynaložených výdajích.

Sleva za umístění dítěte v roce 2019 (daňové přiznání podávané v roce 2020) vzrostla na max. 13.350 Kč.